Onderstaande informatie is verouderd i.v.m. de invoering van GDPR/AVG en kan niet meer worden gebruikt

Help, een recruiter contacteerde mij! Wat kan ik doen?

Voor personen: maak een melding bij ConsuWijzer.
Voor ondernemers: maak een melding bij de ACM.
Schrijf u in bij het Bel-me-niet Register. Ook als VoF, eenmanszaak, en ZZPer is dat mogelijk Zie ook:
Voor personen: maak een melding bij ConsuWijzer.
Voor ondernemers: maak een melding bij de ACM.
U kunt aangeven dat u niet meer gebeld wil worden. en bedrijven zijn verplicht dit te respecteren. Dit heet het Recht van Verzet. Dit bedrijf mag u in het vervolg niet meer bellen. Bij overtreding kunt u hierover een klacht indienen bij de ACM of ConsuWijzer.
Maak een spam-melding bij de ACM.
Maak een spam-melding bij de ACM. Bedrijven zijn verplicht een uitschrijflink aan te bieden en mogen niet misleiden met de afzender van een email.
Maak een spam-melding bij de ACM.
Denkt u dat een recruiter zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, belediging, bedreiging, afpersing of andere strafbare feiten? Doe dan aangifte bij de politie.

Informatie over wetten omtrent recruitment

De onderstaande vraagstukken bevatten verwijzingen naar wetten omtrent benadering en het gebruik van persoonsgegevens door recruiters. Deze informatie kan u helpen om te weten wat uw rechten zijn.
Let op: dit is geen alternatief voor juridische hulp. Als u dat nodig heeft, maak dan gebruik van de daarvoor bestemde autoriteiten. Is onderstaande informatie incorrect of onnauwkeurig? Neem aub contact op met de site-beheerder.

Mag een recruiter mij zomaar ongevraagd benaderen?

In het algemeen geldt de regel dat u toestemming moet geven voordat een recruiter contact met u mag opnemen. In de wet is dit geregeld per manier waarop u benaderd wordt. Wordt u als persoon per email benaderd? Dan geldt Telecommunicatiewet artikel 11.7 m.b.t. spam-emails. Met "spam-emails" wordt bedoeld ongevraagde emails met commerciele inslag van bedrijven aan personen:
1 Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees of gebruikers is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee of gebruiker daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede en derde lid.
Telecommunicatiewet artikel 11.7 lid 1
Mocht een bedrijf u dus mailen zonder dat u daarvoor toestemming heeft verleend, dan is dat spam. Dus ook in het geval van recruiters. Let op: deze regel geldt niet voor mails van recruiters aan bedrijven. Spam kan gemeld worden bij Spamklacht.nl (ACM).
Wordt u benaderd via de telefoon, dan gelden de regels omtrent het Bel-me-niet-register. Dit is bepaald in Telecommunicatiewet artikel 11.7 lid 6:
6 Er is een register waarin de contactgegevens van de abonnee worden opgenomen die daarmee te kennen geeft dat hij ongevraagde communicatie als bedoeld in het vijfde lid niet wenst te ontvangen. De inschrijving in het register is voor onbepaalde tijd totdat de abonnee te kennen geeft dat zijn contactgegevens uit het register verwijderd kunnen worden. Het register wordt gehouden door een door Onze Minister aan te wijzen beheerder. De beheerder is verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Telecommunicatiewet artikel 11.7 lid 6
Staat u in dit register en belt een recruiter u ongevraagd op? Dan kunt u een melding maken bij ConsuWijzer.
Voor zowel benadering via email als benadering via telefoon geldt dat u het recht heeft om uzelf af te melden van toekomstig contact. In emails is het verplicht een "uitschrijf-link" aan te bieden. Deze link moet simpel in gebruik zijn en mag bijvoorbeeld niet achter een vragenlijst zitten.
Over de telefoon kunt u persoonlijk het Recht van Verzet aanroepen. Zie hierover sectie Recht van Verzet.
Let op: als u uzelf heeft ingeschreven op een banensite met uw contactgegevens, en een recruiter neemt hierom contact met u op, dan is dit uiteraard toegestaan.

Wat is het Recht van Verzet?

Wanneer u aangeeft bij een bedrijf dat u niet langer gecontacteerd wil worden, heet dit het Recht van Verzet. Het bedrijf is dan verplicht al uw gegevens te verwijderen uit hun systemen en mag in het vervolg niet langer contact met u opnemen. Doen ze dit wel, dan is het bedrijf in overtreding van Wet Bescherming Persoonsgegevens artikel 41:
1 Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkene met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
2 In geval van verzet treft de verantwoordelijke de maatregelen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen. De verantwoordelijke doet aan de betrokkene desgevraagd binnen vier weken opgave van de genomen maatregelen. Indien de kennisgeving niet binnen vier weken kan worden gedaan, deelt de verantwoordelijke uiterlijk vier weken na de datum van ontvangst van het verzoek mede binnen welke termijn de kennisgeving wel kan worden gedaan.
WBP artikel 41
De verwijdering van gegevens dient binnen 4 weken te gebeuren. Ook kunt u vragen om bevestiging van het verwijderen van gegevens. Het bedrijf is dan verplicht u te vertellen (binnen deze 4 weken) dat uw gegevens verwijderd zijn, of een geldige reden geven waarom dit nog niet gebeurd is.

Wanneer mag een recruiter persoonsgegevens over mij opslaan?

Persoonsgegevens mogen alleen opgeslagen worden wanneer u hier toestemming voor verleend (bijvoorbeeld door inschrijving). Dit geldt voor alle gegevens, ook informatie die op LinkedIn te vinden is. Als u vermoedt of wanneer een recruiter u verteld dat u "in het systeem staat", moet hiervoor dus toestemming zijn verleend. Is dit niet het geval, dan overtreed het bedrijf hiermee de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zie WBP artikel 8:
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
WBP artikel 8

Welke persoonsgegevens mag een recruiter over mij opslaan?

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, bepaalt Vrijstellingsbesluit WBP artikel 6 welke gegevens in het geval van recruitmentbureaus bewaard mogen worden.
3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. nationaliteit en geboorteplaats;
d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van een minderjarige;
e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
f. gegevens betreffende de functie waarnaar betrokkene een voorkeur heeft;
g. gegevens betreffende de aard en inhoud en opdrachtgever van een lopende arbeidsbemiddeling, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
h. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
i. andere gegevens betreffende de werkervaring van de betrokkene;
j. andere gegevens die van belang zijn in het kader van de arbeidsbemiddeling van betrokkene, voor zover deze door hem zijn verstrekt of hem bekend zijn;
k. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
Vrijstellingsbesluit WBP artikel 6

Mag ik vragen welke informatie een recruiter over mij heeft?

Ja, u heeft het recht om op te vragen welke informatie bedrijven over u hebben. Het bedrijf is dan ook verplicht u mede te delen waar deze informatie vandaan komt. Zij mogen u hiervoor een maximale vergoeding van 5 euro voor vragen. Zie Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) artikel 35:
1 De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
2 Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
3 Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het eerste lid, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
4 Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.
WBP artikel 35
Dit artikel geeft ook zeer duidelijk aan dat een recruiter niet met smoesjes mag komen over hoe hij/zij aan uw informatie is gekomen. "Van een collega" of "dat weet ik niet" zijn geen geldige redenen. De recruiter is wettelijk verplicht aan u te vertellen hoe uw gegevens bij de recruiter terecht zijn gekomen. Als de recruiter dit weigert, zijn zij in overtreding van WBP artikel 35 en kunt u een klacht indienen bij de ACM of ConsuWijzer.

Hoe lang mogen recruiters en bedrijven mijn gegevens bewaren?

Voor recruitmentbureaus geldt wetsartikel 6 uit Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP):
6 De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene, en in ieder geval uiterlijk twee jaren na de dag van inschrijving dan wel na de dag waarop betrokkene voor het laatst op grond van de inschrijving werkzaam is geweest, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Vrijstellingsbesluit WBP artikel 6
Als u rechtstreeks solliciteert bij een bedrijf en u wordt niet aangenomen, dient het bedrijf deze informatie binnen 4 weken te verwijderen, tenzij u toestemming geeft dit langer te bewaren (met een maximum van 1 jaar). Zie Vrijstellingsbesluit WBP artikel 5:
6 De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
Vrijstellingsbesluit WBP artikel 5